Algemene voorwaarden Finance Network

De besloten vennootschap Finance Network B.V. (hierna:"Finance Network") is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oost-Brabant onder nummer 17193942.

1 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (alle aanbiedingen van Finance Network aan Opdrachtgever terzake van) overeenkomsten tussen Finance Network en Opdrachtgever.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 • Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Finance Network en worden reeds thans uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Finance Network heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een wederpartij een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

2 Definities
Onder de volgende met een beginhoofdletter aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan:

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Finance Network bij (aanbiedingen voor) overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende verbintenissen;
 • Finance Network: De besloten vennootschap Finance Network B.V. die aan en in opdracht van Opdrachtgever bepaalde diensten en/of zaken levert, zoals nader bepaald in de Overeenkomst;
 • Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografieën van halfgeleiderprodukten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten;
 • Internet: wereldwijd aan elkaar gekoppelde netwerken van conform uniforme protocollen communicerende computersystemen;
 • Netiquette: de (ongeschreven) (gedrags-)regels zoals die gelden voor de communicatie over het Internet, welke in ieder geval onder meer inhouden dat de Opdrachtgever geen rechten van derden zal schenden, zich ten opzichte van derden niet ongevoeglijk of in strijd met de wet, de goede zeden of openbare orde zal gedragen en geen schade aan derden toe zal brengen;
 • Online Adverteren: dienst van Finance Network ter promotie van de website van Opdrachtgever door het plaatsen van bijvoorbeeld zogeheten banners, advertorials, links, etc. op de websites van door Finance Network geselecteerde derden en overeengekomen aanvullende diensten, waaronder begrepen het verzorgen van de administratieve begeleiding, het uitbetalen aan de websites van derden en het ter beschikking stellen van de software van Finance Network ten behoeve van het online adverteren.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Finance Network en Opdrachtgever waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de door Finance Network aan Opdrachtgever te leveren zaken en/of diensten zijn vastgelegd;
 • Vertrouwelijke Informatie: onder Vertrouwelijke Informatie dient te worden verstaan iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie waarvan direct duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede iedere zulke informatie waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld;

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen door Finance Network gedaan zijn dertig dagen geldig en geheel vrijblijvend. Finance Network behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen zeven (7) dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.
 • Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Finance Network gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door Finance Network aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet Finance Network een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 wederom van toepassing zullen zijn.
 • Tenzij Finance Network haar aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Finance Network.

4 Prijzen

 • Tenzij anders overeengekomen, zijn de door Finance Network geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen steeds exclusief omzetbelasting.
 • Tenzij anders overeengekomen, betaalt Opdrachtgever aan Finance Network een vergoeding voor de overeengekomen diensten, berekend volgens de geldende tarieven van Finance Network.
 • Finance Network is gerechtigd van tijd tot tijd haar tarieven aan te passen. Een voor Opdrachtgever nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk worden aangekondigd. In dat geval heeft de Opdrachtgever het recht om de alsdan lopende Overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de betreffende wijziging in werking treedt.

5 Termijnen

 • Overeengekomen implementatie- en/of (op)leveringstermijnen gaan eerst in, nadat de eventuele bij opdracht verschuldigde aanbetalingssom door Finance Network is ontvangen en bovendien de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en zaken aan Finance Network heeft verstrekt.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn overeengekomen data slechts streefdata.
 • Finance Network is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen implementatie- en/of (op)leveringstermijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Finance Network een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt gegund, welke minstens 30 dagen zal belopen.

6 Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen, dient de (periodieke-) vergoeding voor de plaatsing van het Online Adverteren door Opdrachtgever bij vooruitbetaling te worden voldaan. De op de ingangsdatum van de betreffende termijn geldende (periodieke) tarieven worden in of bij de Overeenkomst vermeld.
 • Voorzover niet anders bepaald, moet het voor de levering van andere zaken en/of diensten overeengekomen totaalbedrag geheel worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • Finance Network is bevoegd zaken en/of diensten in gedeelten af of op te leveren en daarmee corresponderende deelfacturen toe te zenden.
 • Een betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van Finance Network is bijgeschreven.
 • Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim op de vervaldatum van de betreffende factuur zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 • Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Finance Network een naar het oordeel van Finance Network passende zekerheid te verschaffen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 • Ieder beroep op verrekening van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij het beroep op verrekening een vordering op Finance Network betreft welke Finance Network onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
 • De verplichting tot betaling van periodiek verschuldigde bedragen blijft ook tijdens een eventuele buitengebruikstelling of verwijdering als bedoeld in deze algemene voorwaarden bestaan.
 • Wanneer er meerdere onbetaalde rekeningen zijn, zal bij betaling eerst de oudste rekening worden vereffend.

7 Niet of niet-tijdige betaling

 • Bij niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever is deze vanaf de dag waarop betaling aan Finance Network uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
 • Ten laste van de Opdrachtgever komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Finance Network als gevolg van niet nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen jegens Finance Network heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van EUR 250,--.
 • Ingeval van niet-tijdige betaling is Finance Network bevoegd (verdere) levering van zaken en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

8 Inspanningsverplichtingen Finance Network

 • Finance Network verplicht zich jegens Opdrachtgever om zich voor de duur van de overeengekomen periode het Online overeenkomstig het doel te laten functioneren en in stand te (doen) houden.
 • Finance Network is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) de websites van derden (waaronder partners of andere informatie waarnaar door middel van het Online Adverteren eventueel wordt verwezen of waarvan bij het Online Adverteren gebruik wordt gemaakt.
 • Finance Network spant zich in voor optimale beschikbaarheid, functioneren en bereikbaarheid van het Online Adverteren(s). Finance Network staat echter uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van de ICT-faciliteiten van derden, door haar geselecteerde partners daaronder verstaan, openbare telecommunicatieverbindingen, het Internet en de websites van derden daaronder begrepen. Evenmin staat Finance Network nadrukkelijk niet in voor het handelen, respectievelijk nalaten van derden, waaronder de door haar geselecteerde partners.
 • Op Finance Network rust uitdrukkelijk een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 • In geen geval garandeert Finance Network correcte en onbeschadigde datatransmissie; Finance Network is dan ook nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane gegevens of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens.

9 Voorwaarden

 • Ten aanzien van Online Adverterens dient de Opdrachtgever zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens Finance Network worden verstrekt.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat de zoektermen, buttons, banners, boxes, programmatuur, hyperlinks of andere (electronische) (hulp)middelen de goede en ononderbroken werking van de systemen van Finance Network en derden niet nadelig zullen beïnvloeden.

10 Gebruik

 • De diensten (w.o. het Online Adverteren), zaken en gebruiksrechten welke door Finance Network worden verleend of geleverd aan Opdrachtgever mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat (de inhoud van) het Online Adverteren, teksten, grafisch materiaal, c.q. de informatie waarnaar Opdrachtgever of een derde (al dan niet met toestemming) via het Online Adverteren of anderszins met gebruikmaking van diensten van Finance Network verwijst, in overeenstemming is met het terzake toepasselijke recht alsmede met de op het Internet en/of op Finance Network gebruikelijke gedragscode (de Netiquette), waaronder mede begrepen geldende voorschriften van andere landen, en geen inbreuk oplevert of strijdig is met enig recht van een derde, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom en privacy.
 • Finance Network heeft uitdrukkelijk niet de verplichting om (de inhoud van) het Online Adverteren c.q. informatie waarnaar door Opdrachtgever in het Online Adverteren wordt verwezen, te controleren op juistheid, volledigheid en/of rechtmatigheid.

11 Gevolgen strijd met recht c.q. inbreuk

 • Zodra voor Finance Network voldoende vaststaat dat het Online Adverteren zelf of de Internetsite c.q. informatie, waarnaar of waarmee via het Online Adverteren wordt verwezen, (mogelijk) strijdig is met hetgeen is bepaald in het vorige artikel, heeft Finance Network steeds het recht om het Online Adverteren niet te implementeren c.q. met onmiddellijke ingang te staken of verwijderen.
 • Zodra op enig moment naar het oordeel van Finance Network of krachtens een rechterlijke of arbitrale uitspraak voldoende vaststaat of zodra de betreffende derde schriftelijk aan Finance Network heeft medegedeeld dat de - beweerdelijke - inbreuk of strijdigheid niet of niet meer aanwezig is, kan Finance Network besluiten om het Online Adverteren wederom of alsnog te implementeren en/of herstellen.
 • Finance Network heeft het recht het Online Adverteren (tijdelijk) te verwijderen of anderszins buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en levering van zaken of diensten op te schorten, indien Opdrachtgever enige verplichting jegens Finance Network niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Finance Network zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Finance Network kan worden verlangd.
 • Tot her-implementatie van het Online Adverteren kan worden overgegaan, indien Opdrachtgever binnen een door Finance Network gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld redelijk bedrag voor her-implementatie heeft voldaan.
 • Voor de gevolgen van het aldus al dan niet implementeren of (tijdelijk) verwijderen van een Online Adverteren zal Finance Network nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever en/of derden.

12 Beheer

 • Finance Network is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.
 • Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht.
 • Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.
 • Opdrachtgever zal de door Finance Network gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 • Finance Network is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Finance Network een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 • Finance Network behoudt zich het recht voor om het Online Adverteren te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Finance Network beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Opdrachtgever het Online Adverteren blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
 • Finance Network is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Finance Network te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Finance Network ontstaat.

13 Intellectuele eigendom

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het eventuele Intellectuele Eigendom ten aanzien van het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal blijven berusten bij Opdrachtgever respectievelijk derde-rechthebbende.
 • Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is om de gebruikte teksten, materialen, gegevens, (handels)namen, merken, domeinnamen e.d. te gebruiken met het oog op het Online Adverteren en vrijwaart Finance Network voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook (waaronder mede begrepen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, grensoverschrijdend gegevensverkeer, hyperlinks, en inclusief kosten, schaden en boeten) verband houdende met of voortvloeiende uit Online Adverteren van Opdrachtgever.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het eventuele Intellectuele Eigendom - en met name het auteursrecht - ten aanzien van door Finance Network in het kader van de Overeenkomst aangewende software (blijven) berusten bij Finance Network.
 • Onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van al hetgeen hij terzake van het ontwerpen en maken van de Internetsite en eventuele andere al dan niet auteursrechtelijk beschermde creaties verschuldigd is aan Finance Network, verkrijgt Opdrachtgever het recht om het Online Adverteren en/of andere creaties te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst. Voor ieder ander gebruik is de uitdrukkelijke toestemming van Finance Network vereist.

14 Oplevering en Acceptatie Online Adverteren

 • Finance Network zal (de delen van) het door haar te ontwerpen of te bewerken Online Adverteren-materiaal conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat (het betreffende deel van) het Online Adverteren is voorgelegd ter goedkeuring aan Opdrachtgever.
 • Het Online Adverteren (of het opgeleverde deel daarvan) wordt geacht te zijn geaccepteerd ofwel na uitdrukkelijke acceptatie door Opdrachtgever ofwel veertien dagen na oplevering, tenzij Opdrachtgever Finance Network schriftelijk over fouten of onvolkomenheden heeft geïnformeerd, danwel na het herstel van de gemelde fouten of onvolkomenheden.
 • Acceptatie van (het opgeleverde deel van) het Online Adverteren wordt vervolgens geacht te hebben plaatsgevonden, indien deze in essentie conform de schriftelijk overeengekomen specificaties functioneert.

15 Reclames

 • Indien de Opdrachtgever van mening is dat een door Finance Network geleverde dienst, w.o. mede begrepen implementatie, aangaande Online Adverteren niet voldoet aan de Overeenkomst, dient hij Finance Network daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen binnen acht (8) dagen na de dag waarop implementatie c.q. ontvangst van de desbetreffende zaken heeft plaats gevonden of dienst is verleend c.q. het resultaat is opgeleverd.
 • In het hierboven gestelde geval heeft Finance Network gedurende een redelijke met de oorspronkelijke (op)leveringstermijn overeenkomende termijn de gelegenheid tot het verhelpen van de klachten. Deze termijn zal tenminste 30 dagen belopen.

16 Aansprakelijkheid

 • Behalve in geval van opzet of grove schuld en tenzij de Wet anders bepaalt, is Finance Network nimmer gehouden tot enige vergoeding van door of in verband met door Finance Network geleverde zaken en/of diensten door Opdrachtgever of derden geleden schade.
 • Finance Network sluit voorzover wettelijk mogelijk alle aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van bij haar in dienst zijnde werknemers of door haar ingeschakelde derden uit.
 • Zelfs indien Finance Network aansprakelijk is, dan is Finance Network in ieder geval niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder tevens begrepen het verlies van gegevens.
 • De totale aansprakelijkheid van Finance Network beperkt zich in ieder geval tot vergoeding van directe zaakschade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor maximaal drie jaar.
 • Finance Network is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van het Internet en/of websites of computersystemen van haar, Opdrachtgever of derden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verbindingen met (Internet-) providers, onbereikbaarheid van de website van Opdrachtgevers en/of derden (waaronder partners), storingen in telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van inbellijnen, uitval van de electriciteit en andere storingen.
 • Finance Network is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan het systeem van Finance Network en/of derden en/of de host service provider van Finance Network en/of derden.
 • Finance Network is niet aansprakelijk voor enigerlei schade in geval en als gevolg van gebruik, verwijdering en/of beperking van (het gebruik van) het Online Adverteren als bedoeld in deze Voorwaarden.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor al het gebruik dat van de door Finance Network geleverde of verleende diensten en/of zaken wordt gemaakt.

17 Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart Finance Network voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit (de inhoud en het gebruik van) Online Adverteren en/of andere door Finance Network geleverde diensten en/of zaken (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten, inbreuk op privacy, grensoverschrijdend gegevensverkeer) en zal aan Finance Network alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boeten vergoeden.

18 Overmacht

 • Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming ("overmacht") door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden (zoals bijvoorbeeld brand, watersnood, vorst, bliksem, arbeidsgeschil, staking c.q. storingen, zowel bij Finance Network als bij telecommunicatie- of Internet-providers, datatransport providers, websites van partners of andere leveranciers), mobilisatie, inbeslagname van goederen, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen en een algemeen gebruik van voorraden) welke het ongestoorde functioneren of toegankelijkheid van het Finance Network netwerk en/of de Finance Network site en/of het Online Adverteren en/of andere diensten verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal een eventuele verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden.
 • Indien het nakomen van de betreffende verplichting onmogelijk is geworden tengevolge van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde gebeurtenissen voor een periode van meer dan zes (6) maanden, heeft elke partij het recht om de overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.
 • Indien Finance Network door overmacht de overeenkomst niet tijdig en/of niet naar behoren heeft kunnen nakomen, dan heeft Finance Network het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van overmacht kan de wederpartij van Finance Network geen schadevergoeding eisen.

19 Persoonsgegevens

 • Finance Network voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Finance Network zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Finance Network alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 • Opdrachtgever vrijwaart Finance Network voor alle aanspraken van derden die jegens Finance Network mochten worden ingesteld wegens een niet aan Finance Network toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 • Finance Network is gerechtigd persoonsgegevens betreffende de Opdrachtgever op te nemen in de persoonsregistratie van Finance Network welke benodigd is voor haar administratie- en beheerstaken.
 • De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Finance Network en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Finance Network hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt.

20 Duur en Beëindiging van de Overeenkomst

 • De periode van plaatsing van het Online Adverteren gaat in op de in of bij de Overeenkomst vermelde datum voor een daarin tevens genoemde periode.
 • Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald in deze Voorwaarden.
 • Niettegenstaande het verder bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden danwel geheel of gedeeltelijk op te schorten:
 • a. iedere partij, indien en zodra:
  • aan de andere partij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surséance van betaling langer dan één derde van de dan geldende looptijd of zes maanden achtereen heeft geduurd;
  • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, dan wel wordt gestaakt; of,
  • de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen;
 • b. Finance Network, indien Opdrachtgever:
  • in gebreke blijft met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de overeenkomst niet of niet stipt nakomt;
  • in strijd met de Netiquette, (intellectuele eigendoms)rechten van derden of toepasselijke wettelijke regels handelt;
  • oneigenlijk gebruik maakt van het Online Adverteren, zaken en/of diensten van Finance Network;
  • door de wijze waarop zij gebruik maakt van de dienst(en)het leveren van dienst(en) door Opdrachtgever aan anderen dan de Opdrachtgever hindert; of,
  • informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 • Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever aan Finance Network alle in haar bezit zijnde documentatie betreffende de Overeenkomst, behalve de Overeenkomst zelf, aan Finance Network retourneren en geen kopieën behouden. Voorts zal Opdrachtgever alsdan geen gebruik meer maken van het Online Adverteren, zaken en/of resultaten van de diensten tenzij de (intellectuele eigendoms)rechten bij Opdrachtgever berusten.
 • Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

21 Geheimhouding

 • Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie te waarborgen voorzover zulks mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Finance Network is echter gerechtigd om publiekelijk bekend te maken dat Opdrachtgever een Online Adverteren dienst heeft afgenomen.

22 Bewijs

 • Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen als schriftelijk worden beschouwd en bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft terzake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 • Partijen komen overeen dat in geval van een conflict tussen de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van een Opdrachtgever verzonden elektronisch bericht of een op Opdrachtgevers systemen aanwezige gegevens en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door Finance Network ontvangen bericht of de op Finance Network systemen aanwezige informatie, het bericht of de gegevens, al dan niet in combinatie met eventuele daarmee samenhangende relevante gegevens zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van Finance Network als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

23 Slotbepaling

 • De Overeenkomst met de daarbij behorende geparafeerde bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten terzake tussen partijen.
 • De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn behoudens uitdrukkelijke toestemming van Finance Network niet aan derden overdraagbaar. Het is Opdrachtgever derhalve ook niet toegestaan om rechten uit de Overeenkomst te verkopen, in (sub)licentie te geven, te verhuren, uit te lenen, vervreemden, verpanden of op welke andere wijze dan ook te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.
 • Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze voorwaarden onverbindend of ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.
 • Finance Network is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 • Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke tussen Finance Network en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Finance Network met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te 's-Gravenhage. Bij niet (tijdige) betaling van onbetwiste openstaande opeisbare facturen zal niettemin de gewone rechter onverminderd bevoegd blijven.

Contact

Wil je meer informatie hebben? Heb je vragen over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op!

Neem contact op

Worstenbroodje?

Eindhoven

Willemstraat 1K

5611 HA Eindhoven