Disclaimer Finance Network

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Finance Network is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via financenetwork.nl of aan haar toebehorende websites op enigerlei wijze te verspreiden. Onder toebehorende websites worden in elk geval verstaan beleggen.nl, beursgorilla.nl, valuta.nl, wisselkoers.nl, sparen.nl, spaarrente.nl, rente.nl en geld.nl, hierna ook te noemen Finance Network.

Finance Network besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie op haar websites . Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze websites en de daarin opgenomen gegevens, kan Finance Network niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud op deze websites. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites van Finance Network of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de websites van Finance Network te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de websites van Finance Network verkregen is.

Finance Network alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, dataleveranciers en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws) artikelen en mededelingen op de pagina's van deze website als op die van gelieerde websites, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Finance Network. Finance Network kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op de websites van Finance Network, waaronder rentetarieven, antwoorden op vragen, koersen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Finance Network kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze sites altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de sites verkregen informatie. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website of gelieerde websites de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Finance Network garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site of gelieerde websites, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Finance Network stelt het op prijs indien onjuistheden op websites aan haar worden gemeld: Finance Network

Contact

Wil je meer informatie hebben? Heb je vragen over wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op!

Neem contact op

Worstenbroodje?

Eindhoven

Willemstraat 1K

5611 HA Eindhoven